^Powrót w górę

OPŁATY

CZESNE:

  • dzieci młodsze 650 zł/m-c
  • dzieci starsze 550 zł/m-c

ŻYWIENIE:

  • Śniadanie 2 zł
  • Obiad 10 zł
  • Podwieczorek 2 zł
    Razem stawka dzienna: 14 zł

(pieczęć  firmowa)                                                                          

 

 

            U P O W A Ż N I E N I E     D O    O D B I O R U     D Z I E C K A

 

W  roku  szkolnym  2020/2021  do  odbioru  dziecka  (imię i nazwisko):

………………………………………………………………………….

ze  ŻŁOBKA  NIEPUBLICZNEGO  MINI  EKO-PARK,  z  siedzibą  przy  ul.  3 Maja 27A

w  Niepołomicach,  są  upoważnione  osoby:

 

imię  i  nazwisko                                    stopień  pokrewieństwa            nr  dowodu  osobistego
________________________________________________________________________________

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

                                                                         Podpis Rodzica / opiekuna prawnego

                                                                         ……………………………....................

Copyright © 2015. MINI EKO-PARK Rights Reserved.