^Powrót w górę

R E K R U T A C J A

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21 ROZPOCZYNA SIĘ 02.03.2020 OD GODZ. 9.00.

W ZWIĄZKU Z PRZEKSZTAŁCENIEM PLACÓWKI NA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

W REKRUTACJI MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 5  LAT.

BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE

NIE PROWADZIMY NABORU DO GRUPY ŻŁOBKOWEJ (DZIECI 1-ROCZNE).

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT tzw. „CZESNE” WYNOSIĆ BĘDZIE 350 zł/m-c.

GODZINY PRAC  PRZEDSZKOLA 6:30 - 18:00

KRYTERIUM REKRUTACJI: KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Serdecznie zapraszamy!

OPŁATY

CZESNE:

  • dzieci młodsze 650 zł/m-c
  • dzieci starsze 550 zł/m-c

ŻYWIENIE:

  • Śniadanie 1,50 zł
  • Obiad 8 zł
  • Podwieczorek 1,50 zł
    Razem stawka dzienna: 11 zł

(pieczęć  firmowa)                                                                          

 

 

            U P O W A Ż N I E N I E     D O    O D B I O R U     D Z I E C K A

 

W  roku  szkolnym  2019/2020  do  odbioru  dziecka  (imię i nazwisko):

………………………………………………………………………….

ze  ŻŁOBKA  NIEPUBLICZNEGO  MINI  EKO-PARK,  z  siedzibą  przy  ul.  3 Maja 27A

w  Niepołomicach,  są  upoważnione  osoby:

 

imię  i  nazwisko                                    stopień  pokrewieństwa            nr  dowodu  osobistego
________________________________________________________________________________

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

                                                                         Podpis Rodzica / opiekuna prawnego

                                                                         ……………………………....................

Copyright © 2015. MINI EKO-PARK Rights Reserved.