^Powrót w górę

KRASNALE

Przedstawiamy nasze grupy w roku szkolnym 2022/2023

Grupa najstarsza - KRASNALE
Pani Karolina- nauczyciel
Pani Ewelina- pomoc nauczyciela

Temat tygodnia: W świecie wyobraźni.

Termin realizacji: 14 - 18.11.2022

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”;
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami;
 • Rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii;
 • Rozpoznawanie litery t, T;
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego;
 • Wprowadzenie do pisania i czytania;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i czekania na swoją kolej;
 • Rozpoznawanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5;
 • Rozwijanie wyobraźni;
 • Doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków;
 • Poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej;
 • Ćwiczenie sprawnego poruszanie się w przestrzeni;
 • Doskonalenie współpracy w parach;
 • Rozpoznawanie żartów językowych;
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa;
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych;
 • Wykonywanie prac plastycznych nawiązujących do tematu tygodnia.

Temat tygodnia: Mała i duża ojczyzna.

Termin realizacji: 07 - 14.11.2022

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie pojęć: mała ojczyzna, mapa, wspólnota, poszerzanie słownika czynnego;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Kształtowanie wrażliwości i umiejętności współpracy
 • Rozpoznawanie liter m, M;
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego oraz analizy sylabowej i głoskowej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • Rozpoznawanie cyfry 4;
 • Ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • ,,To jest moje miejsce” sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Katarzyna Waszkiewicz -poznanie nowej piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego;
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych;
 • Doskonalenie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowanie faktur dotykiem;
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli;
 • Wykonywanie prac plastycznych nawiązujących do tematu tygodnia.

Temat tygodnia: Jesienny krajobraz.

Termin realizacji: 17 - 21.10.2022

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Odróżnianie środowiska parku i lasu;
 • Rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej;
 • Rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt;
 • Poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej;
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego;
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej;
 • Rozwijanie umiejętności pracy w parach, poczucia odpowiedzialności za własną pracę i umiejętności sprawdzania zadania;
 • Rozpoznawanie cyfry 2, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby;
 • Rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy;
 • Utrwalenie informacji o skarbach jesieni;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej;
 • Utrwalenie wiedzy o zmianach w przyrodzie jesienią;
 • Rozwijanie kreatywności, sprawności, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych;
 • Wykonywanie prac plastycznych nawiązujących do tematu tygodnia.

Temat tygodnia: Jesień w ogrodzie.

Termin realizacji: 10 - 14.10.2022

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozumienie pojęcia „troska”;
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny;
 • Rozwijanie empatii;
 • Uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego;
 • Rozpoznawanie i układanie litery a, A,
 • Zapoznanie z piosenką ,,A” Piosenki o literach sł. Marcin Przewoźniak, muz. Jerzy Ostrowski;
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej,;
 • Określanie głoski w nagłosie;
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • Doskonalenie umiejętności współpracy;
 • Rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią;
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez;
 • Poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa;
 • Poznanie niektórych warzyw i ich właściwości,
 • Tworzenie zbiorów, przeliczanie
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • Poszerzanie świadomości ciała i jego położenia w przestrzeni
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw: skórki, pestek, miąższu;
 • Doskonalenie sprawności językowej i manualnej;
 • Poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami;
 • Rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa
 • „Marchewki” – słuchanie opowiadania A. Aschenbach.
 • Wykonywanie prac plastycznych nawiązujących do tematu tygodnia.

Temat tygodnia: Jesień w sadzie.

Termin realizacji: 03 - 07.10.2022

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej;
 • Wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie;
 • Wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin;
 • Poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz słuchu fonematycznego;
 • Kształtowanie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych;
 • Dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych;
 • Utrwalanie umiejętności wysłuchiwania głoski o w nagłosie;
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu litery o;
 • Poznawanie nazw niektórych drzew owocowych;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania oraz doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • Sensoryczne poznawanie liści;
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych;
 • Kształtowanie rozumienia pojęcia „para”,
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z kształtem cyfry 1
 • Poznanie nowych piosenek ,,Piosenki o liczbach- Jeden” sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Jerzy Ostrowski, ,,Piosenki o literach- O” sł. Marcin Przewoźniak, muz. Jerzy Ostrowski;
 • Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Doskonalenie zmysłów (wzroku, dotyku);
 • Stosowanie się do instrukcji słownej i obrazkowej;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie;
 • Zachęcanie do poznawania smaków i zapachów owoców;
 • Wykonywanie prac plastycznych nawiązujących do tematu tygodnia.

Temat tygodnia: Bezpieczni na drodze.

Termin realizacji: 26 - 30.09.2022

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • Wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie, wzbudzanie szacunku do pracy innych osób;
 • Poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Kształcenie zmysłów;
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii;
 • Poznanie wybranych znaków drogowych;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji oraz kształtowanie umiejętności odwzorowywania;
 • Doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych;
 • Poznanie różnych dźwięków otoczenia;
 • Utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych,
 • Kształcenie słuchu muzycznego, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej;
 • Uwrażliwianie na potrzeby innych dzieci;
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych znaków drogowych;
 • Kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów;
 • Doskonalenie motoryki małej;
 • Rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała;
 • Zachęcanie do poznawania nowych faktur;
 • Wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych
 • Wykonywanie prac plastycznych nawiązujących do tematu tygodnia.
Copyright © 2015. MINI EKO-PARK Rights Reserved.